[1]
อรุณเมือง​ ว., ฟักคำ ศ. ., และ วัชรดุลย์ ย. ., “การประเมินผลการรักษาโรคตาด้วยวิธีการบ่งต้อด้วยหนามหวาย โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร จังหวัดชัยนาท”, วทจ., ปี 8, ฉบับที่ 1, น. 15–32, มิ.ย. 2022.