[1]
พงศ์ภาณุมาพร ศ., ฟักคำ ศ. ., พรหมศร ธ. ., และ แสงวิเชียร ส. ., “ผลของการนวดไทยแบบราชสำนักและนวดแผนจีน (ทุยหนา) เพื่อบรรเทาอาการปวดหลังส่วนล่างและปัจจัยส่งเสริมการเข้ารับบริการที่คลินิกการแพทย์แผนไทย-จีน”, วทจ., ปี 8, ฉบับที่ 1, น. 33–46, มิ.ย. 2022.