[1]
แซ่ลิ้ม พ. ., มะแม ซ. ., แวมะ น. ., คาเร็ง ม. ., เบ็ญจมาตร อ. ., และ ศรีรักษา ศ. ., “การศึกษาความคงตัวและฤทธิ์เบื้องต้นของสารสกัดจากตำรับสมุนไพรไทย ในการต้านเชื้อจุลชีพที่ก่อโรคบนผิวหนัง”, วทจ., ปี 8, ฉบับที่ 1, น. 117–128, มิ.ย. 2022.