[1]
ฮานาซาวา ก., ฟักคำ ศ. ., แสงวิเชียร ส. ., ชินะกาญจน์ ธ. ., และ อานมณี พ. ., “การเปรียบเทียบประสิทธิผลและความปลอดภัยในการกักน้ำมันงาและน้ำมันหญ้าขัดมอนในการบรรเทาอาการปวดเข่าของผู้ป่วยโรคจับโปงแห้งเข่า”, วทจ., ปี 8, ฉบับที่ 1, น. 63–78, มิ.ย. 2022.