[1]
พิมปา ฤ., ทิพย์กรรภิรมย์ ช. ., คำเครื่อง ช. ., ไทยบุญรอด น. ., จำเริญจิตสกุล พ. ., และ จันเทศ ศ. ., “ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการเลือกบริบาลสุขภาพด้วยการแพทย์พื้นบ้าน ในอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย”, วทจ., ปี 8, ฉบับที่ 1, น. ึ79–92, มิ.ย. 2022.