[1]
กลางประพันธ์ ส., “บทบรรณาธิการ”, วทจ., ปี 8, ฉบับที่ 1, มิ.ย. 2022.