[1]
น้อยผา ก. ., ราวียา ป. ., หมาดอี ว. ., และ เกิดสุข พ. ., “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้สมุนไพรป้องกันโควิด 19 ของประชาชนในอำเภอเมือง จังหวัดกระบี่”, วทจ., ปี 8, ฉบับที่ 2, น. 59–80, ธ.ค. 2022.