Tungsukruthai, . A. P. D. “ความเป็นไปได้ของการอบไอน้ำสมุนไพรต่ออาการจมูกอักเสบภูมิแพ้: การวิจัยแบบสุ่ม”. หมอยาไทยวิจัย, ปี 6, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2020, น. 73-85, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ttm/article/view/240932.