ประทุมเทศ จ. “การเปรียบเทียบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและต้านเชื้อแบคทีเรียก่อสิว (P. Acnes) ของสารสกัดเมทานอลจากสมุนไพรในพิกัดตรีผลา”. หมอยาไทยวิจัย, ปี 7, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2021, น. 1-14, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ttm/article/view/241592.