แก้วสูงเนิน ท. “การยับยั้งการทำงานของเอนไซม์แอลฟากลูโคซิเดสของสารสกัด สมุนไพรพื้นบ้านในจังหวัดสกลนคร”. หมอยาไทยวิจัย, ปี 7, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2021, น. 15-28, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ttm/article/view/241905.