อินทฤทธิ์ พ., สุวรรณรัตน์ ว., เขื่อนงูเหลื่อม อ. ., กุดรังนอก จ., ชูแสง ส., พิทยภาณุ ก. ., และ บิลอาหวา ส. . “การศึกษาความต้องการใช้บริการทางการแพทย์แผนไทยของบุคลากรในมหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี”. หมอยาไทยวิจัย, ปี 6, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2020, น. 49-64, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ttm/article/view/242156.