สุขหนู ส. “การศึกษาองค์ความรู้พื้นบ้านในการรักษาโรคต้อกระจก โดยการบ่งต้อ ด้วยหนามหวายขม กรณีศึกษาหมอชเอม ขุมเพชร”. หมอยาไทยวิจัย, ปี 7, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2021, น. 29-52, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ttm/article/view/243563.