นันตา ก. “การศึกษาโอกาสในการพัฒนาแนวเวชปฏิบัติการรักษาอาการเลือดลมแปรปรวนในปัจฉิมวัยด้วยหัตถเวช”. หมอยาไทยวิจัย, ปี 7, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2021, น. 53-66, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ttm/article/view/244290.