ชายหอมรส น. “การศึกษาประสิทธิผลการนวดไทยแบบทั่วไปกับการนวดไทยแบบราชสำนักในการลดอาการปวดบ่า ต้นคอและศีรษะของผู้มารับบริการ งานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลนครปฐม”. หมอยาไทยวิจัย, ปี 7, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2021, น. 67-84, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ttm/article/view/244600.