ธานี ม. “การศึกษาปริมาณฟีนอลิกรวมของเห็ดเยื่อไผ่สายพันธุ์ไทย เห็ดหอม และเห็ดฟาง และการสูญเสียฟีนอลิกรวมเมื่อผ่านกระบวนการต้ม”. หมอยาไทยวิจัย, ปี 7, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2021, น. 85-100, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ttm/article/view/245075.