ขันทอง ผ. “บทบรรณาธิการ”. หมอยาไทยวิจัย, ปี 6, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2020, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ttm/article/view/248086.