มูณี ส. “การศึกษาสารพฤกษเคมีเบื้องต้น ปริมาณฟีนอลิกและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดสมุนไพรเพื่อพัฒนาเป็นเซรั่มสมุนไพรบํารุงมือ”. 2021. หมอยาไทยวิจัย, ปี 7, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2022, น. 31-44, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ttm/article/view/249560.