ทองมาก ก. “การศึกษาสารพฤกษเคมีเบื้องต้นและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของพืชที่จัดอยู่ในกลุ่มพิกัดเกสรทั้งห้า”. 2021. หมอยาไทยวิจัย, ปี 7, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2022, น. 61-74, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ttm/article/view/249991.