ขันทอง ผ. “บทบรรณาธิการ”. หมอยาไทยวิจัย, ปี 7, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2021, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ttm/article/view/251680.