ปัญญาภา ร. . “องค์ความรู้เรื่องวิธีการบำบัดโรคในพระไตรปิฎก”. หมอยาไทยวิจัย, ปี 5, ฉบับที่ 1, ตุลาคาม 2021, น. 1-14, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ttm/article/view/254051.