เหล่าอุ่นอ่อน ว. . “การพัฒนาตำรับและประเมินความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์พอกหน้าชนิดล้างออกผสมผงว่านนางคำและผงถ่านไม้ไผ่”. หมอยาไทยวิจัย, ปี 5, ฉบับที่ 1, ตุลาคาม 2021, น. 23-34, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ttm/article/view/254053.