กลางประพันธ์ ส. “บทบรรณาธิการ”. หมอยาไทยวิจัย, ปี 5, ฉบับที่ 1, ตุลาคาม 2021, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ttm/article/view/254057.