ชยธวัช ว. “การสอบความรู้การแพทย์แผนไทยของผู้ที่ได้รับปริญญาสาขาการแพทย์แผนไทยจากสถาบันการศึกษาที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรอง”. หมอยาไทยวิจัย, ปี 5, ฉบับที่ 2, ตุลาคาม 2021, น. 41-52, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ttm/article/view/254061.