อำพันธุ์ ส. ., แสงวิเชียร ส. ., และ ฟักคำ ศ. . “การพัฒนาวิธีวิเคราะห์สารบ่งคุณภาพในตำรับยาฝีธนูธรวาต”. หมอยาไทยวิจัย, ปี 8, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2022, น. 1-14, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ttm/article/view/254160.