อรุณเมือง​ ว., ฟักคำ ศ. ., และ วัชรดุลย์ ย. . “การประเมินผลการรักษาโรคตาด้วยวิธีการบ่งต้อด้วยหนามหวาย โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร จังหวัดชัยนาท”. หมอยาไทยวิจัย, ปี 8, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2022, น. 15-32, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ttm/article/view/254447.