พงศ์ภาณุมาพร ศ., ฟักคำ ศ. ., พรหมศร ธ. ., และ แสงวิเชียร ส. . “ผลของการนวดไทยแบบราชสำนักและนวดแผนจีน (ทุยหนา) เพื่อบรรเทาอาการปวดหลังส่วนล่างและปัจจัยส่งเสริมการเข้ารับบริการที่คลินิกการแพทย์แผนไทย-จีน”. หมอยาไทยวิจัย, ปี 8, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2022, น. 33-46, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ttm/article/view/254864.