ศรีรักษา ศ., วิจิตร ส. ., สะมาแล ซ. ., ขุนเอียด ช. ., สิมลา ว. ., และ บุญรอด ต. . “ประสิทธิผลของยาพอกเข่าตำรับหลวงปู่ศุขวัดปากคลองมะขามเฒ่าต่อการบรรเทาอาการปวดและองศาการเคลื่อนไหวในผู้ป่วยโรคลมจับโปงแห้งเข่า”. หมอยาไทยวิจัย, ปี 8, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2022, น. 47-62, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ttm/article/view/254918.