แจงกลาง ช. ., ดวนใหญ่ ศ. ., โสมี ว. ., ทมตะขบ ส. ., และ แสงสาย ภ. . “การศึกษาปริมาณสารฟีนอลิก ปริมาณสารฟลาโวนอยด์ และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในสารสกัดสมุนไพร”. หมอยาไทยวิจัย, ปี 8, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2022, น. 93-106, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ttm/article/view/255806.