แซ่ลิ้ม พ. ., มะแม ซ. ., แวมะ น. ., คาเร็ง ม. ., เบ็ญจมาตร อ. ., และ ศรีรักษา ศ. . “การศึกษาความคงตัวและฤทธิ์เบื้องต้นของสารสกัดจากตำรับสมุนไพรไทย ในการต้านเชื้อจุลชีพที่ก่อโรคบนผิวหนัง”. หมอยาไทยวิจัย, ปี 8, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2022, น. 117-28, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ttm/article/view/256147.