คำมา พ., แสงวิเชียร ส. . ., ฟักคำ ศ. ., ชินะกาญจน์ ธ. ., และ อานมณี พ. . “ประสิทธิผลการสักยาเปรียบเทียบกับการประคบสมุนไพรในผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม”. หมอยาไทยวิจัย, ปี 8, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2022, น. 129-44, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ttm/article/view/256246.