ฮานาซาวา ก., ฟักคำ ศ. ., แสงวิเชียร ส. ., ชินะกาญจน์ ธ. ., และ อานมณี พ. . “การเปรียบเทียบประสิทธิผลและความปลอดภัยในการกักน้ำมันงาและน้ำมันหญ้าขัดมอนในการบรรเทาอาการปวดเข่าของผู้ป่วยโรคจับโปงแห้งเข่า”. หมอยาไทยวิจัย, ปี 8, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2022, น. 63-78, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ttm/article/view/256618.