พิมปา ฤ., ทิพย์กรรภิรมย์ ช. ., คำเครื่อง ช. ., ไทยบุญรอด น. ., จำเริญจิตสกุล พ. ., และ จันเทศ ศ. . “ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการเลือกบริบาลสุขภาพด้วยการแพทย์พื้นบ้าน ในอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย”. หมอยาไทยวิจัย, ปี 8, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2022, น. ึ79-92, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ttm/article/view/256992.