คงเกตุ ส. ., ฟักคำ ศ. ., แสงวิเชียร ส. ., ชินะกาญจน์ ธ. ., และ อานมณี พ. . “ประสิทธิผลและความปลอดภัยของตำรับยาเบญจกูลในผู้ป่วยที่มีอาการท้องอืด แน่นท้องของโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน สาขาศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะฯ”. หมอยาไทยวิจัย, ปี 8, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2022, น. 107-16, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ttm/article/view/257431.