แสนศิลา ป. ., และ จิตต์อำมาตย์ ป. . “การปริวรรตตำรายาสมุนไพรที่ปรากฏในคัมภีร์ใบลานอีสาน: กรณีศึกษาคัมภีร์ใบลาน ของหมอพื้นบ้านพิมพ์ แก้ววิเศษ ผูกที่ 2”. วารสารหมอยาไทยวิจัย, ปี 8, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2022, น. 147-60, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ttm/article/view/257648.