กลางประพันธ์ ส. “บทบรรณาธิการ”. หมอยาไทยวิจัย, ปี 8, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2022, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ttm/article/view/258397.