น้อยผา ก. ., ราวียา ป. ., หมาดอี ว. ., และ เกิดสุข พ. . “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้สมุนไพรป้องกันโควิด 19 ของประชาชนในอำเภอเมือง จังหวัดกระบี่”. วารสารหมอยาไทยวิจัย, ปี 8, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2022, น. 59-80, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ttm/article/view/259234.