[1]
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีค. 2020. คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. UBRU Journal for Public Health Research. 9, 2 (Dec. 2020).