(1)
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ค. บทบรรณาธิการ. ubruphjou 2019, 7.