(1)
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีค. บทบรรณาธิการ. ubruphjou 2019, 7.