(1)
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีค. คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. ubruphjou 2020, 9.