ทาสุวรรณอินทร์ ฐ. (2016). การพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ. UBRU Journal for Public Health Research, 5(2), 119–131. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ubruphjou/article/view/162418