แหนบคำ ก., เรืองกิจชม จ., ยานะธรรม ท., คำฟู ร., ก้อยชูสกุล พ., & ปินตาคำ ก. (2017). Dental Health Status and Dental Health Care Behavior Among Ethnic Group Grades 1-2 Students at Primary School in Mae Yao Sub-District of Mueang Chiang Rai District, Chiang Rai. UBRU Journal for Public Health Research, 6(2), 65–71. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ubruphjou/article/view/162596