อนนท์จารย์ก., ทองทรัพย์ส., & อุพลรัมย์ส. (2018). Behavior reduction of alcohol consumption in community. UBRU Journal for Public Health Research, 7(1), 15-21. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ubruphjou/article/view/162772