กล้าจนผ., นับถือตรงอ., & วงศ์เสนาธ. (2018). Stress of family as caregivers for breast cancer patients in Ubon Ratchathani Province. UBRU Journal for Public Health Research, 7(1), 35-47. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ubruphjou/article/view/162778