มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ค. (2019). บทบรรณาธิการ. UBRU Journal for Public Health Research, 7(2). Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ubruphjou/article/view/171176