มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีค. (2019). คำชี้แจงและเงื่อนไขการจัดทำต้นฉบับ. UBRU Journal for Public Health Research, 8(1). Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ubruphjou/article/view/211542