มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีค. (2020). คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. UBRU Journal for Public Health Research, 9(2). Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ubruphjou/article/view/248359