ทาสุวรรณอินทร์ ฐ. การพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ. UBRU Journal for Public Health Research, [S. l.], v. 5, n. 2, p. 119–131, 2016. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ubruphjou/article/view/162418. Acesso em: 28 feb. 2024.