แหนบคำ ก.; เรืองกิจชม จ.; ยานะธรรม ท.; คำฟู ร.; ก้อยชูสกุล พ.; ปินตาคำ ก. Dental Health Status and Dental Health Care Behavior Among Ethnic Group Grades 1-2 Students at Primary School in Mae Yao Sub-District of Mueang Chiang Rai District, Chiang Rai. UBRU Journal for Public Health Research, [S. l.], v. 6, n. 2, p. 65–71, 2017. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ubruphjou/article/view/162596. Acesso em: 28 feb. 2024.