อนนท์จารย์ก.; ทองทรัพย์ส.; อุพลรัมย์ส. Behavior reduction of alcohol consumption in community. UBRU Journal for Public Health Research, v. 7, n. 1, p. 15-21, 1 Jun. 2018.